Matthew and Tracy Lockyer

FosteringFuturesr

Pan ymddeolodd Matthew Lockyer o'i swydd amser llawn yn ddatblygwr eiddo, aeth e a'i wraig, Tracy, ati i greu tŷ eu breuddwydion - un oedd yn llawn o blant maeth.

Roedd y pâr o'r Porth wastad wedi bod a'i fryd ar ddod yn rhieni maeth ac fe gymeron nhw'r cam cyntaf pan symudodd eu merch eu hunain (sydd erbyn hyn yn fam i ddau) allan o gartref y teulu.

Ac yntau yn y diwydiant eiddo, roedd Matthew yn ddigon lwcus i ddewis cartref newydd gyda maethu mewn golwg - un mawr gyda llawer o ystafelloedd gwely!

Mae Matthew a Tracy yn credu'n gryf y dylai brodyr a chwiorydd, sydd ddim yn gallu byw gyda'u teulu naturiol (heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain), gael eu cadw gyda'i gilydd lle mae hynny'n bosibl.

Felly, ar ôl cael eu cymeradwyo yn rhieni maeth ychydig dros flwyddyn yn ôl, croesawodd Tracy a Matthew eu plant cyntaf - grŵp o BEDWAR o frodyr a chwiorydd!

Aethon nhw ymlaen i ofalu am ddau frawd, sydd ers hynny wedi dychwelyd at eu teulu biolegol, ac ar hyn o bryd mae'r pâr yn gofalu am grŵp arall o bedwar o frodyr a chwiorydd.

Mae Tracy wedi parhau i weithio, felly Matthew yw'r prif riant erbyn hyn. Mae e wedi cyfnewid ei gynlluniau pensaer am Bob y Bildar, ac yn lle edrych ar dai, ef sy'n mynd â'r plant i'r ysgol - ac mae e'n mwynhau bob munud.

Meddai Matthew: "Fel arfer, unig rwydwaith cymorth brodyr a chwiorydd, sydd wedi cael bywyd teuluol anodd, yw'r cymorth maen nhw'n ei roi i'w gilydd. Pan fydd angen eu symud o'u teuluoedd, mae'n drallodus ac yn dorcalonnus, ac nid arnyn nhw mae'r bai o gwbl. Dyna pryd maen nhw angen ei gilydd fwyaf, felly mae'n bwysig, lle mae hynny'n bosibl, eu bod nhw'n aros gyda'i gilydd.

"Mae Tracy a minnau'n ffodus i fod mewn sefyllfa lle y gallwn ni wneud i hyn ddigwydd. Mae'n rhoi cymaint o foddhad i allu rhoi bywyd teuluol cyffredin i'r bobl ifainc yma am gyhyd ag y bydd ei angen arnyn nhw. "P'un a ydyn nhw'n cael eu maethu am gyfnod byr hyd nes ei bod hi'n bosibl iddyn nhw ddychwelyd i'w teulu biolegol, neu'n symud ymlaen i ofal tymor hwy neu'n cael eu mabwysiadu, mae modd i ni chwarae rhan hanfodol yn eu bywydau.

"Mae wedi cael ei ddweud ganwaith o'r blaen, ond y pethau arferol mae teulu yn ei wneud bob dydd (amser bwyd, gwneud gwaith cartref gyda'ch gilydd, mynd i'r gwely ar yr un amser bob nos) sy'n gwneud gwir wahaniaeth. Dydy arian, diwrnodau allan na llawer o nwyddau materol ddim yn bwysig - yr amser a'r gofal yw'r pethau gwerthfawr.

"Mae cymaint o wybodaeth a chymorth ar gael gan y Garfan Gwasanaeth Maethu fydd yn eich helpu chi i benderfynu a fydd maethu yn iawn i chi a'ch teulu - does dim byd i'w golli o gael rhagor o wybodaeth."