Llythyr agored gan Paula, Rhiant maeth, at y rheiny sy'n ystyried ymuno â hi.

 

Dyma lythyr gan Paula Payne at y rheiny sy'n ystyried dod yn rhiant maeth. Mae hi wedi bod yn rhiant maeth gyda Maethu RhCT ers bron i naw mlynedd.

 

 

 

At sylw unrhyw un sy'n ystyried dod yn rhiant maeth.

 

 

 

Yn gyntaf, hoffwn i rannu rhywfaint am fy hanes i a'r swydd rydw i'n ei wneud. Rydw i'n rhiant maeth sengl amser llawn ac rydw i'n gofalu am hyd at dri phlentyn ar y tro.

 

 

 

Mae gen i un plentyn sydd ar leoliad hirdymor ar hyn o bryd.

 

 

 

Rydw i wedi edrych ar ôl y bachgen yma, a fydd yn 16 oed ym mis Hydref eleni, ers iddo fod yn saith oed. Bydd e'n aros gyda fi hyd nes ei fod yn barod i symud ymlaen.

 

 

 

Hoffwn i ddweud pa mor glên yw e.

 

 

 

Wrth gwrs ein bod ni'n dadlau, fel unrhyw deulu arall, ond mae gyda ni berthynas glos a fydd yn para am oes.

 

 

 

Mae'n gwbl naturiol y bydd plentyn sydd ddim yn byw gyda'i rieni yn gweld eisiau ei rieni, ond mae modd meithrin perthynas glos ac ymddiriedaeth unigryw dros amser. Nid eich rôl chi yw cymryd lle'r rhieni naturiol, eich rôl chi yw ei helpu trwy'u cyfnodau anodd a'u hnnog i ddeall ei hunan werth a gweld bod bywyd yn gallu bod yn dda.

 

 

 

Yng nghanol hyn oll, mae yna bobl sy'n gweithio gyda'r teulu, mynd i gyfarfodydd ac i'r llys er mwyn sicrhau bod bywydau'r plant yma'n well.

 

 

 

Weithiau mae modd datrys y sefyllfa o fewn ychydig o wythnosau, weithiau mae angen ychydig o fisoedd ac weithiau mae'r broses yn hirach, ond yn eich rôl fel rhiant maeth, fe ddaw amser lle mae'r plentyn yn gadael ac yn symud ymlaen.

 

 

 

Mae'n bosibl y bydd hyn yn digwydd pan mae'r plentyn yn hŷn, yn cael ei fabwysiadu neu'n dychwelyd i'w rieni. Mae'n bosibl y bydd y plentyn yn cael ei symud i fyw gyda chynhaliwr hirdymor a fydd yn edrych ar ei ôl nes ei fod yn hŷn ac yn gallu gofalu amdano'i hunain.