Mae Pythefnos Gofal Maeth

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf y mis yma. Bydd yr unigolion sydd eisoes yn gofalu am blant y fwrdeistref sirol yn crwydro'r strydoedd i ledaenu'r gair am eu galwedigaethau gwych.

Mae'r achlysur blynyddol yn dathlu gwaith rhieni maeth sy'n agor eu calonnau, cartrefi a theuluoedd er mwyn croesawu 680 o fabanod, plant, a phobl ifainc yn RhCT nad oes modd iddyn nhw fyw gyda’u teuluoedd naturiol.

Mae teulu Maethu RhCT yn darparu'r cariad, gofal a chymorth mae pob plentyn yn eu haeddu, gan eu helpu nhw i ymdopi â'r ysgol, ffrindiau a datblygiad personol hyd nes bod modd iddyn nhw ddychwelyd i'w teuluoedd naturiol neu symud ymlaen at y broses fabwysiadu.

Mae angen math penodol o berson i fod yn rhiant maeth, ond mae sawl math i'w gael.

Mae oedrannau rhieni maeth Gwasanaeth Maethu RhCT yn amrywio o 21 i'r 70au hwyr. Mae rhai’n briod, ac mae rhai’n sengl. Mae rhai'n hoyw, mae rhai'n syth. Mae rhai ohonyn nhw yn berchen ar eu cartrefi eu hunain, nid yw rhai ohonyn nhw. Mae rhai yn hoffi chwaraeon a bod ar lan y môr, ac mae rhai yn hoffi cerdded, teithio a darllen.

Mae pob rhiant maeth yn wahanol, ond mae gan bob un ymrwymiad 100% tuag at lesiant y plentyn neu blant sydd o dan eu gofal am gyhyd â phosibl.

Mae gyda nhw eu rhesymau eu hunain tu ôl i fod yn rhieni maeth, ac yn union fel unrhyw deulu arall, y gwahaniaethau sy'n eu gwneud nhw mor gryf.

Mae Maethu RhCT yn recriwtio rhieni maeth newydd nawr. Rhaid i chi fod yn 21 oed neu'n hŷn i faethu, ac rhaid cael ystafell sbâr ar gyfer y plentyn.

Rhaid i chi fod yn barod i weithio'n rhan o'r dull proffesiynol tuag at ofalu am blant, gan weithio ochr yn ochr â gweithwyr cymdeithasol, athrawon ac arbenigwyr eraill.

Meddai'r Cynghorydd Tina Leyshon, Dirprwy Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: "Rydw i'n treulio peth amser gyda'n teulu maeth, ac rydw i wedi synnu mewn perthynas â'r ffordd maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd i fagu plant ein bwrdeistref sirol nad oes modd iddyn nhw fyw gyda'u teuluoedd naturiol.

"Rhyngddyn nhw, maen nhw'n darparu gofal a chymorth proffesiynol, ond hefyd yn dangos i'r plant y budd o fywyd teuluol sefydlog a gwneud llawer o atgofion hwyl.

"Dydy'r rôl ddim yn addas i bawb, ond rydw i'n gwybod bod yna lawer o bobl sydd ag ymrwymiad tuag at lesiant plant sy'n llai ffodus nag eraill, a fydd yn rhieni maeth eithriadol o dda.

"Does dim byd i'w golli – dyma'r hyn byddwn i'n ei ddweud wrth yr unigolion sy'n ystyried maethu.

Cewch chi ragor o wybodaeth yn Sioe Deithiol Maethu RhCT:

Galwch heibio a chael sgwrs heb rwymedigaeth gyda'n carfan maethu gyfeillgar a rheini maeth presennol yn unrhyw un o'r achlysuron isod:

  • Dydd Iau 17 Mai – Aldi, Tonysguboriau rhwng 4pm a 7.30pm.
  • Dydd Gwener 18 Mai – Llyfrgell Treorci rhwng 9am a 12pm, High Street Social rhwng 1pm a 4pm ac Aldi Upper Boat rhwng 5pm a 7.30pm.
  • Dydd Sadwrn 19 Mai – Canol tref Pontypridd rhwng 9am a 12pm, yna Morrisons, Y Porth rhwng 1pm a 7.30pm.
  • Dydd Sul 20 Mai – B&Q, Pontypridd rhwng 10am a 12.30pm neu Co-Op, Tonyrefail rhwng 1.30pm a 4pm.

Cewch chi hefyd gwrdd â'n rhieni maeth a chael rhagor o wybodaeth ar www.fosteringrct.co.uk neu www.facebook.com/FosteringRCT