Asesu

1post

Ar ôl i chi dderbyn eich pecyn gwybodaeth, byddwn ni'n eich ffonio chi ychydig o ddyddiau yn ddiweddarach er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi wedi'i dderbyn ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

2house

Ar yr adeg yna, byddwn ni'n trefnu i aelod o'r Garfan Gwasanaeth Maethu ymweld â chi yn eich cartref er mwyn trafod maethu a sefyllfa'ch teulu. Bydd hwn yn gyfle da i ddod i'ch deall chi a'ch anghenion, a'r math o leoliad y byddwch chi'n gallu'i gynnig. (Bydd yr ymweliadau yma dim ond yn digwydd ar ôl i ni gyfweld â chi dros y ffôn.)

3dbs

Ar ôl derbyn eich cais, byddwn ni'n dechrau'r gwiriadau angenrheidiol, sy'n cynnwys archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) ar gyfer pawb yn eich cartref sy'n 18 oed ac yn hŷn na hynny. Bydd archwiliad meddygol hefyd.

4doc

Bydd eich archwiliad meddygol yn cael ei anfon at eich meddyg teulu. Byddwn ni hefyd yn anfon copi atoch chi oherwydd y bydd gofyn i chi drefnu apwyntiad gyda'ch meddyg teulu i lenwi'r ffurflen. Fydd dim gofyn i chi dalu am yr ymgynghoriad yma. Mae'n bosibl y caiff y ffurflen feddygol ei hanfon at yr Ymgynghorydd Meddygol Maethu a Mabwysiadu ar gyfer penderfyniad terfynol.

5training

Byddwch chi'n cael eich gwahodd i ddilyn cwrs hyfforddi ‘Sgiliau Maethu’. Bydd y cwrs yma'n egluro cyfrifoldebau'r rhieni maeth a gweithio gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf. Bydd cyfle gyda chi i ystyried effaith bosibl maethu arnoch chi a'ch teulu, a siarad â'r rhiant maeth a'r gweithwyr cymdeithasol sy'n hwyluso'r cwrs.

6form

Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs 'Sgiliau Maethu', byddwch chi'n cael eich annog i ysgrifennu ychydig am eich cefndir a'ch teulu. Bydd yr wybodaeth yma a chanlyniadau'r ffurflen gais, y gwiriadau a'r geirdaon yn cael eu yn cynnwys yn yr adroddiad asesu terfynol.

7house mag 

I gwblhau'r adroddiad asesu, bydd rhywun o'r Garfan Gwasanaeth Maethu yn ymweld â chi yn eich cartref hyd at wyth o weithiau. Byddan nhw hefyd yn ymweld â'r bobl rydych chi wedi'u henwebu yn ganolwyr. Yn ogystal â hynny, mae'n bosibl y byddan nhw am dreulio amser gyda'ch teulu estynedig fydd efallai yn eich cefnogi chi yn rhiant maeth. Mae'n cymryd tua phedwar mis i gwblhau'r adroddiad, a bydd cyfle gyda chi i wirio'r fersiwn derfynol.

8panel

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn cyflwyno'r adroddiad i banel o arbenigwyr maethu. Byddwch chi'n cael eich gwahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw. Ar ddiwedd y cyfarfod yma, bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i chi beth yw'r penderfyniad.

9time

Bydd cadarnhad ysgrifenedig o'r penderfyniad yn cael ei anfon atoch chi. Os nad ydych chi'n fodlon ar y penderfyniad, bydd gyda chi 28 diwrnod i apelio, a bydd yr adroddiad yn cael ei drafod unwaith eto gan y panel. Ar y diwedd, bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.

10sign post

Byddwn ni'n eich cefnogi chi drwy gydol y broses ac yn eich atgoffa o'r hyn fydd yn digwydd nesaf.  Gofynnwn i chi fod mor onest ag y gallwch chi ac ymddwyn yn naturiol pan fyddwn ni'n ymweld â chi. Dylech chi godi unrhyw bryderon cyn gynted â phosibl a chofiwch ofyn os oes rhywbeth dydych chi ddim yn ei ddeall neu rywbeth rydych chi angen rhagor o wybodaeth amdano.