Ffyrdd amrywiol o faethu

Mae sawl ffordd o ddarparu gofal maeth. Darllenwch drwy'r manylion isod fel y gallwch chi benderfynu beth sy'n iawn i chi a'ch teulu.

Ystyriwch beth fyddai'r math gorau o faethu i chi. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu maethu mewn mwy nag un ffordd.

Tymor byr   Tymor hir   Gofal cefnogol    Cyswllt teulu    Llety â chymorth

 

Tymor byr:

Mae rhieni maeth tymor byr yn darparu cartref am ychydig o nosweithiau, wythnosau, misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd ar gyfer plant sydd wedi eu tynnu oddi wrth eu teulu biolegol er eu diogelwch a'u lles eu hunain.

Mae hyn yn frawychus ac yn llethol i unrhyw blentyn neu berson ifanc, a chi fydd y canolbwynt diogelwch a gofal ar gyfer y plentyn hwnnw, gan ei helpu i ddeall beth sydd wedi digwydd a'i baratoi ar gyfer y camau nesaf yn ei fywyd.

Os yw'r plentyn yng ngofal yr awdurdod (mewn gofal) a'r bwriad yw ei ddychwelyd i'w deulu naturiol pan fydd hi'n briodol gwneud hynny, byddwch chi'n chwarae rhan allweddol wrth gadw'r berthynas rhwng y plentyn a'r teulu ar agor. Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi hwyluso'r cyswllt a helpu i ailadeiladu'r uned deuluol.

Fydd rhai plant byth yn dychwelyd i ofal eu teuluoedd biolegol. Mae'n bosibl iawn y byddan nhw'n symud i gartrefi maeth tymor hir, neu i deuluoedd fydd yn eu mabwysiadu. Byddan nhw angen eich help i baratoi ar gyfer hynny.

Tymor hir:

Mae'n bosibl na fydd llawer o blant yn gallu dychwelyd i'w teuluoedd biolegol a byddan nhw’n dibynnu ar leoliad maeth tymor hir ble y gallan nhw fod yn aelod gwerthfawr o deulu ac elwa ar y cyngor, y cymorth a'r arweiniad y maen nhw eu hangen.

Mae'n bosibl y byddwch chi'n helpu plentyn neu berson ifanc i gynnal perthnasau tymor hir, cadarnhaol gyda'i deulu biolegol, ac ar yr un pryd, yn cynnig amgylchedd diogel meithringar fel y gall gyrraedd ei botensial.

Ar gyfer plant sy'n saith oed a hŷn, sydd heb gael eu mabwysiadu, y mae lleoliadau tymor hir. Yn rhiant maeth tymor hir, byddwch chi'n ymroi i ddarparu cartref ar gyfer y plentyn hyd nes y gall fyw'n annibynnol.

Gofal cefnogol:

Mae Gofal Cefnogol yn ffordd hanfodol o ddarparu cymorth i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi.

Mae seibiannau tymor byr (un neu ddau benwythnos y mis dros gyfnod hyd at chwe mis fel arfer) yn cael eu trefnu lle mae plentyn yn aros gyda'r rhiant maeth er mwyn atal chwalfa deuluol a all olygu gofal tymor hwy i'r plentyn neu'r person ifanc.

Bydd y seibiannau tymor byr yn cael eu trefnu ymlaen llaw a bydd yr un plentyn gyda chi dros y cyfnod yma.

Cyswllt teulu:

Mae'r lleoliad yma yr un fath â gofal cefnogol, ond mae'n darparu seibiant byr i blant a phobl ifainc hyd at 18 oed sydd ag anabledd dysgu a/neu gorfforol.

Llety â chymorth:

Mae gadael gofal yr awdurdod a sefydlu bywyd annibynnol yn her i bob person ifanc.

Mae'r bobl ifainc hynny sydd rhwng 16 a 21 oed sy'n paratoi ar gyfer byw'n annibynnol eisoes ar sylfaen dda, diolch i'r sefydlogrwydd a gafodd ei ddarparu gan eu rhieni maeth.

Ond mae pawb angen ychydig o gymorth wrth iddyn nhw baratoi i adael y nyth.

Drwy gynnig llety â chymorth, byddwch chi'n darparu llety diogel â chymorth lle y gall y rheiny sy'n gadael gofal ddefnyddio'r cyfleusterau a datblygu sgiliau megis coginio, gwaith tŷ a chyllidebu. Maen nhw'n gwneud hyn gyda chymorth landlord neu landlordes sy'n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol.