Boddhad a buddion

Mae'r boddhad a'r buddion mae rhywun yn eu cael o fod yn rhiant maeth yn amrywio o berson i berson.

I rai, mae gweld plentyn yn ffynnu o dan eu gofal ac yn mynd ymlaen i wireddu'i freuddwydion - boed hynny'n mynd i'r coleg, y brifysgol, cael swydd neu deithio - yn rhoi boddhad mawr.

Caiff eraill foddhad o dderbyn cerdyn Nadolig neu wahoddiad i briodas gan rywun roedden nhw'n gofalu amdano'n blentyn, sy'n cofio'r gwahaniaeth wnaethon nhw.

Mae'r pethau syml hefyd - plentyn maeth sy'n eistedd i lawr i fwynhau pryd o fwyd gyda gweddill y teulu, ei weld yn rhedeg ar y tywod ar lan y môr, neu'n ymdawelu a theimlo'n glyd yn ei wely am noson dawel o gwsg a breuddwydion am y tro cyntaf.

Mae digonedd o bethau i chi fwynhau a chael boddhad allan ohonyn nhw. Ond fe gewch chi'u darganfod drosoch chi'ch hunan.

Yr hyn y gallwn ni ei addo yw:

  • Proses ymgeisio ac asesu fanwl a thrwyadl fydd yn eich sicrhau eich bod chi wedi gwneud y penderfyniad iawn ar eich cyfer chi a'ch teulu.
  • Proses leoli reddfol a hyblyg fydd yn sicrhau ein bod ni'n rhoi'r plant yn y cartrefi gorau posibl. • Ffioedd a lwfansau wythnosol.
  • Hyfforddiant helaeth a chyfleoedd i ennill cymwysterau proffesiynol. • Cymorth y tu allan i oriau arferol. • Eich gweithiwr cymdeithasol personol chi.
  • Gweithiwr cymdeithasol personol i'r plentyn.
  • Aelodaeth o'r Rhwydwaith Maethu, sef rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer maethu, rhieni maeth a'r plant maen nhw'n eu cynorthwyo.
  • Cefnogaeth gan rieni maeth eraill, yn broffesiynol ac yn gymdeithasol, gan gynnwys boreau coffi a mentora.
  • Aelodaeth Hamdden am Oes hollgynhwysol am ddim i chi, i bartner (neu ffrind) a'ch plant.