Beth yw maethu?

Maethu yw darparu cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc sydd, am amrywiaeth o resymau, ddim yn gallu byw gyda'u rhieni naturiol.

Mae rhesymau am hynny sy'n codi'n rheolaidd:

  • Efallai bod anghenion ychwanegol gan eu rhieni, er enghraifft, problemau sy'n ymwneud ag iechyd y meddwl neu gamddefnyddio sylweddau
  • Mae'n bosibl bod problemau sy'n ymwneud â pherthynas, neu anhapusrwydd
  • Gall fod esgeulustod neu gam-drin yn y cartref

Lle y bo'n bosibl, rydyn ni'n gweithio i gadw'r teulu gyda'i gilydd. Rydyn ni'n gwybod mai dyma lle mae plentyn yn ffynnu orau. Ond weithiau, dydy hynny ddim yn bosibl, a dyna pam rydyn ni angen rhieni maeth.

Weithiau, mae plentyn yn cael ei roi mewn gofal maeth, yn aml iawn ar fyr rybudd, am ychydig o ddyddiau, wythnosau neu fisoedd, fel y gall gweithwyr proffesiynol eraill weithio i ailadeiladu a chryfhau'r teulu cyn i'r plentyn ddychwelyd.

Mewn achosion eraill, fydd hi ddim yn bosibl i blentyn ddychwelyd i'w deulu naturiol a bydd e'n parhau i fod mewn gofal maeth tymor hir, hyd nes ei fod yn cael ei fabwysiadu neu'n barod i fyw'n annibynnol - sydd fel arfer yn 18 oed, neu'n hŷn ambell waith.

Hefyd, mae rhieni maeth sy'n darparu llety â chymorth ar gyfer plant hŷn sydd mewn gofal ac sy'n paratoi at fyw'n annibynnol. Mae'n bosibl y bydd y bobl ifainc hynny angen rhywfaint o help gyda sgiliau bywyd penodol (megis cyllidebu a choginio) neu mae angen seibiant ar y teulu neu rieni maeth eraill. Dyma ragor o wybodaeth ynglŷn â ffyrdd amrywiol o faethu.

Dyma ragor o wybodaeth ynglŷn â ffyrdd amrywiol o faethu.