Eich swyddogaeth chi

Mae ein rhieni maeth yn rhan hanfodol o'r garfan broffesiynol sy'n ymateb i anghenion rhai o'r plant a phobl ifainc mwyaf agored i niwed yn Rhondda Cynon Taf.

Maen nhw'n defnyddio'u profiadau, sgiliau a greddfau personol – gyda chefnogaeth ein hyfforddiant a'n cyngor ni – i ddarparu gofal ar gyfer y plentyn neu'r plant yn eu cartrefi nhw.

Maen nhw'n bobl broffesiynol trwy'r amser gan fod y gwaith yn gyson. Maen nhw'n rhieni, yn gynhalwyr, athrawon, seicolegwyr, hyfforddwyr chwaraeon, cogyddion, gweithwyr cymdeithasol, cwnselwyr, cynghorwyr iechyd, mentoriaid, eiriolwyr ac yn bobl sy'n ysbrydoli, i gyd yn un! Wrth gwrs, dydyn nhw ddim ar eu pennau eu hunain. Mae rhaid cael hyfforddiant cyn iddyn nhw gael eu cymeradwyo, a chaiff ein rhieni maeth ennill ystod eang o gymwysterau ac achrediadau cydnabyddedig yn ystod eu taith maethu.

Mae cymaint o wybodaeth a chyngor ar gael i'ch helpu chi i ddod i gasgliad a sicrhau eich bod chi'n gwneud y penderfyniad iawn i chi a'ch teulu. Does dim i'w golli o gymryd y cam cyntaf yna a chael rhagor o wybodaeth.” 

Mae llawer o'r plant sydd yn ein gofal wedi profi negyddoldeb a phoen yn eu bywydau, ac mae hynny'n effeithio ar sut maen nhw'n ymateb i'r bobl sy'n ceisio'u helpu.

Yn rhiant maeth, byddwch chi'n ymateb gydag amynedd a bod yn gadarnhaol a chefnogol er mwyn helpu'r plentyn i ffurfio perthnasau ymddiriedus.

Yn rhiant maeth i'r plentyn, fydd dim 'cyfrifoldeb rhiant' gyda chi, ond byddwch chi â chyfrifoldeb wedi'i ddirprwyo i ofalu am y plentyn o ddydd i ddydd.

Mae hyn yn cynnwys

  • Prynu dillad a phethau angenrheidiol eraill ar gyfer y plentyn (byddwch chi'n derbyn lwfans i helpu i dalu'r costau yma)
  • Mynd i apwyntiadau meddygol
  • Helpu i ddod o hyd i addysg ar gyfer y plentyn a'i chefnogi - mae hyn yn cynnwys mynd â nhw i'r ysgol a helpu gyda gwaith cartref
  • Helpu i hwyluso cyswllt gyda'r teulu biolegol
  • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ynghylch lles y plentyn
  • Cadw cofnodion o gynnydd y plentyn
  • Ysgrifennu neu gyfrannu adroddiadau llys (os yw'n briodol)
  • Cadw mewn cysylltiad â gweithiwr cymdeithasol y plentyn a rhoi gwybod am unrhyw beth sy'n effeithio ar y plentyn
  • Ymgymryd â'r hyfforddiant gorfodol